Statuten

Heden, vijfentwintig augustus negentienhonderd negenentachtig, verschenen voor mij,

Mr Johannes Arnoldus Maria Neijzen, notaris ter standplaats Amsterdam:

  • de heer Alexander van Rossem;
  • de heer Bertinus Jacobus Wegman;
  • de heer Jan Berend Gorter.

De comparanten verklaarden dat zij bij deze een vereniging oprichten en daarvoor de volgende statuten vaststellen:

NAAM EN ZETEL.

ARTIKEL 1.

De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging Amsterdam.

Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

DOEL.

ARTIKEL 2.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de volleybalsport in al zijn verschijningsvormen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

het lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Volleybalbond, in deze statuten nader aan te duiden als: de bond;
het houden van oefeningen en wedstrijden;
deel te nemen aan de door de bond georganiseerde competities en andere wedstrijden;
het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

DUUR EN BOEKJAAR.

ARTIKEL 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van één juni tot en met éénendertig mei daaropvolgend.
Daarnaast kent de vereniging een financieel boekjaar, dat loopt van één mei tot en met dertig april daaropvolgend.

LEDEN EN HET LIDMAATSCHAP.

ARTIKEL 4.

Leden zijn natuurlijke personen, die op hun schriftelijk verzoek als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Donateurs kunnen naast natuurlijke personen ook rechtspersonen, verenigingen en bonden zijn.
Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel het bekleden van een functie in die bond, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten

2. 1. De vereniging kent:

gewone leden;
jeugdleden;
donateurs;
ereleden.

2. 2.

Gewone leden zijn zij, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
Jeugdleden zijn zij, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage.
Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
Donateurs die een functie vervullen in het bestuur of een der afdelingen van de vereniging, verkrijgen dezelfde rechten en verplichtingen als de leden als bedoeld in artikel 4 lid 2.1.a, met uitzondering van het bepaalde in artikel 5 lid 1.a.
Op voorstel van het bestuur of vijf van de tot stemmen gerechtigde leden, kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdienste voor de vereniging tot erelid benoemen.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN.

ARTIKEL 5.

1.
Alle leden als bedoeld in artikel 4 de leden 2.1.a, 2.1.b en 2.1.d hebben het recht tot deelneming aan oefeningen en wedstrijden.
Alle leden als bedoeld in artikel 4 lid 2.1.c hebben het recht van bijwoning van oefeningen en wedstrijden.
2.
Alle leden als bedoeld in artikel 4 lid 2.1 hebben toegang tot de algemene vergadering, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst
3.
Alle leden als bedoeld in artikel 4 de leden 2.1.a, 2.1.b en 2.1.d hebben het recht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, indien tenminste twintig procent van de stemgerechtigde leden het verlangen hiertoe schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

4. 1. De leden zijn verplicht:

de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 7 lid 1 na te leven;
de statuten en reglementen van de bond, de besluiten van zijn organen, alsmede de door de bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
de belangen van de vereniging en de bond niet te schaden.

2.

Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

3.

Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.

ARTIKEL 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging van het lid;
b. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
c. door ontzetting (royement) door het bestuur en alszodanig door de algemene vergadering bij meerderheid bekrachtigd;
d. door overlijden van het lid.

2.

a. Opzegging van het lidmaatschap van een lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (éénendertig mei) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
b. Een opzegging in strijd met het onder artikel 6 lid 2.a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

3.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door de statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.

a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
c. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en is bevoegd aldaar het woord te voeren.
De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

5.

Een opzegging als bedoeld in artikel 5 lid 4.2 dient te geschieden binnen één maand nadat het bedoelde besluit aan het lid bekend geworden is of is meegedeeld.

6.

Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het verenigingsjaar volgende op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.

INRICHTING VAN DE VERENIGING.

ARTIKEL 7.

Organen van de vereniging zijn de algemene vergadering en het bestuur.
De organen van de vereniging bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
Alle nadere bepalingen betrekking hebbende op de inrichting en het beheer van de vereniging, worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 8.

Minstens één maal per jaar, het liefst in de maand juni doch uiterlijk zes maanden na eindiging van het verenigingsjaar, vindt de algemene vergadering plaats. De algemene vergadering is het hoogste wetgevende orgaan van de vereniging.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Alle leden als bedoeld in artikel 4 de leden 2.1.a, 2.1.b en 2.1.d zijn stemgerechtigd.
Zij brengen ieder één stem uit.
Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

HET BESTUUR.

ARTIKEL 9.

1. Het bestuur bestaat uit zeven meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden als bedoeld in artikel 4 lid 2.1 in functie gekozen worden.
2. De wijze van verkiezing en aftreding van het bestuur wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.
3. Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

4.
a. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
b. de algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

5.
a. Indien het aantal bestuursleden beneden de zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
b. Indien één van de bestuursleden tussentijds wil aftreden, is hij verplicht dit tenminste drie weken van tevoren aan het bestuur kenbaar te maken.
In een dergelijk geval dient het bestuur binnen één maand na het aftreden van het betrokken lid weer op de vereiste sterkte te worden gebracht.

BESTUURSTAKEN.

ARTIKEL 10.

1. Het bestuur is belast met de uitvoering van het gestelde in de statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen, van alle andere door de algemene vergadering genomen besluiten, alsmede behandeling van alle zaken waarin niet is voorzien en welke in het belang van de vereniging zijn.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door afdelingen, werkgroepen of commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
3. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend.
4. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - op de algemene vergadering als bedoeld in artikel 8 lid 1 jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 1, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

KASCOMMISSIE.

ARTIKEL 11

1. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
2. De wijze van verkiezing en aftreding van de kascommissie wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

STATUTENWIJZIGING.

ARTIKEL 12.

1.

a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde deel der uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde deel der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen twee derde deel der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit wordt genomen, mits met meerderheid van tenminste twee derde deel der uitgebrachte geldige stemmen .
b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien voorafgaande goedkeuring door de bond.

2.

Een voorgestelde statutenwijziging wordt tenminste veertien dagen voor de vergadering schriftelijk aan de leden kenbaar gemaakt.

3.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het bepaalde in artikel 12 lid 1.b en van de statutenwijziging eer, notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt schriftelijk mededeling gedaan.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 13.

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Het bepaalde in artikel 12 de leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen (charitatief) doel.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

SLOTBEPALINGEN.

1.

Voor de eerste maal bestaat het bestuur uit de volgende personen:

a. de heer Alexander van Rossem, comparant sub 1 voornoemd, als voorzitter;
b. de heer Bertinus Jacobus Wegman, comparant sub 2 voornoemd, als vice-voorzitter;
c. de heer Jan Berend Gorter, comparant sub 3 voornoemd, als secretaris;
d. de heer Theodorus Gerrit van Tilburg;
e. de heer Robèrt Antoine Misset;
f. mevrouw Anthonina van Stel;
g. de heer Frederik Wilhelm de Wever.

2.

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op dertig april negentienhonderd negentig.
Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten, aan mij, notaris, bekend, en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend): A.van Rossem, B.J.Wegman, J.B.Gorter, J.Neijzen, notaris