Volleybalvereniging Amsterdam is op 1 juni 1989 ontstaan uit een fusie tussen twee verenigingen: Amsterdam Boemerang en Sloterpark. Deze twee verenigingen vormen de basis voor de vereniging zoals ze nu is, een vereniging met een breed aanbod van speelniveaus. Amsterdam Boemerang bestond al sinds de oprichting van de Nederlandse Volleybal Bond in 1947. Ze startte als schoolvereniging, maar groeide uit tot een nationaal spelende club. Sloterpark startte als afsplitsing van een voetbalvereniging met dezelfde naam. De club had een brede basis op Districtsniveau.

Student? Dan krijg je 10% korting op je contributie!

Stuur een mail met je bewijs van inschrijving naar ledenadmnistratie@vvamsterdam.nl om hiervoor in aanmerking te komen.

Belangrijke formulieren

Aanmelden - Afmelden

CategorieBedrag
Senioren*€ 325,00
Jeugd A*€ 210,00
Jeugd B*€ 210,00
Jeugd C*€ 210,00
Mini/CMV*€ 180,00
Recreanten€ 225,00

* Voor leden die meer dan 1x/week trainen wordt de contributie met €50 verhoogd

De peildatum voor de jeugdleeftijden is 1 oktober.

VV Amsterdam zorgt voor een veilig sportklimaat

Voor iedere sporter is een veilig sportklimaat van belang. Als vereniging vinden we het belangrijk samen met onze trainers/coaches onze verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een veilige sportomgeving. VV Amsterdam vindt het belangrijk dat alle sporters, trainers en begeleiders in een gezonde en sociaal veilige sportomgeving kunnen sporten of trainen. Binnen de vereniging hebben we afspraken over de manier waarop leden omgaan met elkaar, tegenstander en de omgeving.

VV Amsterdam besteedt nadrukkelijk aandacht aan de verschillende aspecten van een veilig portklimaat. Voor VVA zijn dit de fysieke veiligheid, sportiviteit en respect en het voorkomen van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.

De fysieke veiligheid

Om veilig te kunnen sporten vindt VVA het belangrijk dat er deugdelijke materialen gebruikt worden tijdens het sporten. Wanneer materialen beschadigd of kapot zijn zal VVA deze (laten) repareren c.q. vervangen of de eigenaren van de materialen verzoeken dit te doen.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat er gevolleybald wordt op (zaal)schoenen. Het is niet toegestaan om op blote voeten te volleyballen en ook schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.

Om blessures te voorkomen is het belangrijk om voor een training/wedstrijd te starten met een warming-up en na afloop een cooling-down te doen.

VVA huurt de sporthallen van DMO en heeft daarom geen invloed op de hygiëne in de betreffende sporthal. Wel verzoekt VVA al haar leden om na afloop van de training meegebrachte etensresten, flesjes, tape e.d. mee te nemen uit de zaal.

Sportiviteit en Respect

Bij VV Amsterdam staat sportiviteit en Respect voor elkaar en de tegenstander hoog in het vaandel. Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt hier ook veel aandacht aan besteed. Winnen maar ook verliezen hoort bij de sport. Het is daarom belangrijk dat alle spelers van VV Amsterdam (jong en oud) weten hoe ze hier mee moeten omgaan en altijd respect hebben voor de tegenstander. De trainers, coaches en begeleiders spelen hierbij een belangrijke rol.

Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers grote gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Nevobo.

Gedragsregels en omgangsvormen

Binnen VV Amsterdam hanteren we gedragsregels om een positief sportklimaat te creëren en te behouden. Deze gedragsregels vinden we belangrijk en gelden voor alle leden van de vereniging.
Binnen het positieve sportklimaat worden lichamelijk of verbaal geweld, ongewenst gedrag, pesten, seksuele intimidatie, vernieling, diefstal of uitingen van discriminatie niet getolereerd.

Gedragsregels VVA Leden
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Speel volgens de officiële spelregels.
 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach/begeleider, teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt het bij de trainers of coaches.

Trainers/coaches

Trainers en coaches spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de sportomgeving. De trainer/coach investeert op passende wijze in een vertrouwensrelatie met de individuele leden en stimuleert een vertrouwensrelatie tussen de teamleden. Om die reden hebben we ook voor trainers en coaches gedragsregels.

Gedragsregels voor trainers en coaches/begeleiders
 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van spelers.
 • Bedenk dat winnen een onderdeel is van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Deel daar waar mogelijk spelers in volgens vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 • Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels.
 • Attendeer spelers erop dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de wedstrijd
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissing van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
Sportief coachen

Trainers en coaches zijn belangrijk in het bepalen van de sfeer binnen VV Amsterdam en zorgen er met name voor dat spelers zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in het volleybal. Daarbij is sportief coachen van groot belang. Spelers worden vooral beter door ze complimenten te geven en te vertellen wat er beter kan. VV Amsterdam biedt daarom alle trainers en coaches zich verder te bekwamen in het sportief coachen.

https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/veilig-sport-klimaat-vsk/voor-trainers-coaches/

Protocol tegen pesten

Pesten kan ervoor zorgen dat een kind of volwassene het plezier in het volleybal verliest. Ook VVA vindt dat er voor pesten geen plaats is binnen onze vereniging en sluit zich daarom aan bij het anti-pestprotocol van de Nevobo en brengt deze actief onder de aandacht van de (jeugd)trainers.

https://www.nevobo.nl/cms/download/84/pesten-op-de-volleybalclub.pdf Voorkomen van Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt helaas overal voor. Op school, op het werk en ook in de sport. Elk geval van seksuele intimidatie is er één te veel. Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat bij VVA iets mis is nemen we dit onderwerp binnen de vereniging serieus. Ook de Nevobo heeft de preventie hiervan onder de aandacht van volleybalverenigingen gebracht. Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat dit soort gedrag plaatsvindt, zijn er wel een aantal maatregelen die een vereniging kan nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen.

Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon en het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de vereniging zijn twee van die maatregelen.

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

VV Amsterdam heeft een Vertrouwenscontactpersoon.

Eef (D2) is de contactpersoon voor de senioren en de jeugd (vcp-jeugd@vvamsterdam.nl).

http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel cq functie, bijvoorbeeld training geven bij de sportvereniging. Het bestuur van VV Amsterdam onderschrijft het beleid van de Nevobo en stelt de VOG verplicht voor alle vrijwilligers die (regelmatig/structureel) contact hebben met jeugd.

Door een VOG te vragen, denkt het bestuur meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, begeleider of verzorger te krijgen. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te voorkomen dat mensen die al een keer eerder in de fout zijn gegaan bij VV Amsterdam nogmaals die kans krijgen.

Betrokkenheid van de ouders

Het creëren van een veilige sportomgeving voor de jeugd kan niet zonder de betrokkenheid van de ouders.

VVA draait volledig op vrijwilligers. Dit betekent dat van alle (jeugd)leden een bijdrage aan de vereniging verwacht wordt. Taken worden afgestemd op de leeftijd en capaciteit van de jeugdteams en jeugdleden. Waar de jeugdleden de taken nog niet of niet zelfstandig kunnen volbrengen doen we een beroep op de ouders (teambegeleiding, vervoer, scheidsrechter).

Naarmate de jeugdleden ouder worden zullen zij door de trainer/coach en ouders begeleid worden in het zelfstandig uitvoeren van de verantwoordelijkheden en taken.