Reglement

ALGEMEEN.

Artikel 1.

 • De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging AMSTERDAM, en is ontstaan uit een fusie tussen de volleybalverenigingen Amsterdam Boemerang en Sloterpark op 1 juni 1989.

Artikel 2.

 • De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de kamer van koophandel onder nummer: 40536650

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond, in deze reglementen nader aan te duiden als de bond of NeVoBo.
 2. Leden van de vereniging zijn tevens lid van de bond.

DE VERENIGING.

Artikel 4.

 1. De kleuren van de vereniging zijn: rood – zwart; hetgeen betekent dat het shirt rood met zwart is en de broek zwart.  Voor de libero is het shirt zwart met rood
 2. De rug- en borstnummers zijn uitgevoerd in het wit.
 3. Leden zijn verplicht om tijdens officiële wedstrijden in het verenigingstenue, voorzien van het door het secretariaat toegewezen rug- en borstnummer, op het speelveld te verschijnen.
 4. De algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, kan besluiten dat bepaalde teams wedstrijden in afwijkend tenue spelen.

LEDEN EN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden bij het secretariaat, door middel van het hiervoor bestemde inschrijfformulier, waarvan een elektronische versie via de website van de vereniging beschikbaar is.
 2. Aanmelding bij de bond geschiedt door de vereniging.

Artikel 6.

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie.
 2. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, vastgesteld.  De algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten kan besluiten om de contributie van bepaalde groepen spelers of teams met een toeslag te verhogen, bijvoorbeeld voor 2x trainen en/of het spelen in de nationale competitie.
 3. De leden worden daartoe in de volgende categorieën ingedeeld:
  1. Competitiespelende leden
  2. Niet competitiespelende leden te weten:
   1. Recreanten, spelend bij een aparte recreantengroep;
   2. recreanten, meetrainend met competitie spelende teams;
  3. Jeugdleden, te weten:
   1. aspiranten; aspiranten zijn jeugdleden als bedoeld in art.4 lid 2.1.b van de statuten, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;
   2. mini’s; mini’s zijn jeugdleden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.b van de statuten, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt;
  4. Ereleden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.d van de statuten zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
  5. Leden van verdienste, als erkenning voor de inzet voor de vereniging, zijn niet vrijgesteld van betaling van contributie.
 4. Aan leden als bedoeld in de leden art. 6 lid 3.a  en art. 6 lid 3.b die een dagopleiding volgen kan een door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, bepaalde korting op de contributie worden verleend.
 5. De betaling van de contributie geschiedt door middel van een automatische incasso. Met een kleine groep leden is afgesproken dat de contributie zelf wordt overgemaakt. Dit zijn leden die al lid waren voordat de automatisch incasso werd ingevoerd. Nieuwe leden kunnen alleen via automatisch incasso betalen.
 1. De betaling van de contributie dient te geschieden vóór één september van het lopende verenigingsjaar of binnen twee maanden na aanmelding bij de vereniging.
 2. Indien daartoe de wens bestaat, kan een lid een verzoek doen tot betaling van de contributie in twee gelijke termijnen. Een verzoek tot betaling in termijnen dient uiterlijk twee weken voor het verlopen van de betalingstermijn als bedoeld in lid 5.1 van dit artikel, schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 3. Bij tussentijdse aanvaarding van het lidmaatschap vanaf 1 januari van het lopend verenigingsjaar is slechts de helft van de contributie verschuldigd.  
 4. Restitutie van contributie wordt in principe niet verleend.
 5. Alle kosten van inning van contributies en eventueel opgelegde boetes zijn voor rekening van het betrokken lid.
 6. Alle vorderingen op de vereniging, alsmede declaraties wegens uitgaven ten behoeve van de vereniging, moeten bij de penningmeester schriftelijk worden ingediend.

Artikel 7.

 1. Mededelingen worden onder de leden verspreid via één of meer van de volgende kanalen: de Nieuwsbrief, website, Facebook-pagina, en WhatsApp.
 2. Alle leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij via minimaal één van deze kanalen op de hoogte zijn van mededelingen.

Artikel 8.

 • Verandering van adres of andere gegevens moet zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de secretaris d.m.v. een email of via het formulier op de website.

Artikel 9.

 1. De leden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.a. van de statuten, kunnen door het bestuur periodiek, doch maximaal twee keer per verenigingsjaar, worden belast met het fungeren als teller of lijnrechter bij thuiswedstrijden van de teams waarbij tellers en lijnrechters door de bond verplicht zijn gesteld. Deze taken kunnen ook aan teams i.p.v. aan leden opgelegd worden.
 2. De leden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.a. van de statuten, kunnen door het bestuur periodiek, doch maximaal vier keer per verenigingsjaar, worden belast met de taak op een wedstrijdavond of -dag de zaaldienst  te vervullen. Zij zullen hiervoor in principe alleen worden aangewezen op hun eigen wedstrijdavond -dag. Deze taak kan ook aan teams i.p.v. aan leden opgelegd worden.
 3. De leden als bedoeld in art. 4 lid 2.1.a. van de statuten, kunnen door het bestuur periodiek, doch maximaal 6 keer per verenigingsjaar, worden belast met het fungeren als scheidsrechter. T/m 1e klasse zal dit bij een thuiswedstrijd van een ander team van de vereniging zijn en doet de vereniging (een bestuurslid of aangewezen vrijwillger) de aanwijzing. Vanaf promotieklasse doet de NeVoBo de aanwijzing. Deze taak kan ook aan teams i.p.v. aan leden opgelegd worden.

HET BESTUUR.

Artikel 10.

 • Het algemeen bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris en de voorzitter van de technische commissie. Daarnaast kan het bestuur aangevuld worden met één of meerdere algemeen bestuursleden.

Artikel 11.

De voorzitter:

 • Is belast met de algemene leiding van de vereniging, dit in samenwerking met de vice-voorzitter.
 • Is verantwoordelijk voor extern contact, bijvoorbeeld met de bond en de Gemeente Amsterdam.
 • Is belast met het uitschrijven van de bestuurs- en algemene vergaderingen als bedoeld in art. 8 van de statuten.
 • Leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen als bedoeld in art. 8 van de statuten en heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen wanneer tenminste twee bestuursleden, respectievelijk twee derde deel van de aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangen.
 • Beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.
 • Doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten verslag over zijn/haar activiteiten het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 12.

De vice-voorzitter:

 • Vervangt de voorzitter als deze afwezig of verhinderd is.
 • Vervult die taken die het bestuur gezamenlijk aan het begin van het verenigingsjaar bepaald heeft.
 • Doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten verslag over zijn/haar activiteiten het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 13.

De secretaris:

 • Houdt de notulen bij van bestuurs- en de algemene vergaderingen als bedoeld in art. 8 van de statuten.
 • Houdt de ledenadministratie bij.
 • Meldt leden aan/af bij de bond.
 • Doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten verslag over zijn/haar activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 14.

De penningmeester:

 • De penningmeester is belast met het innen van de contributie als bedoeld in art. 6 lid 1 van dit reglement.
 • Hij draagt zorg voor de inning van door het bestuur en/of de bond opgelegde boetes bij de betrokken leden.
 • Werkt nauw samen met de Sponsorcommissie, die probeert sponsorgelden en donateurs te werven t.b.v. de vereniging.
 • Is betrokken bij de uitgaven en inkomsten van andere commissies.
 • Is belast met het beheer van de gelden van de vereniging en houdt daarvan boekhouding.
 • Brengt het bestuur regelmatig op de hoogte van de financiële situatie van de vereniging.
 • Doet op de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten verslag over de financiële situatie van de vereniging, onder overlegging van een staat van uitgaven en ontvangsten.
 • Dient op de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten, namens het bestuur, een begroting voor het volgende financiële boekjaar in.
 • Is verplicht de kascommissie als bedoeld in art. 11 van de statuten te allen tijde inzage van zijn bescheiden te geven.
 • Heeft voor uitgaven anders dan welke het gevolg zijn van toepassing van statuten, huishoudelijk reglement of bestuursbesluiten, machtiging van het bestuur nodig.

Artikel 15.

De wedstrijdsecretaris:

 • Is namens de vereniging de contactpersoon voor de bond, betreffende de door de bond georganiseerde competitie.
 • Is verantwoordelijk voor de scheidsrechtercoördinatie
 • Is verantwoordelijk voor de aanwijzing van tellers/lijnrechters bij thuiswedstrijden van de teams in die competities waar dat door de bond verplicht is gesteld, met inachtneming van het bepaalde in art. 9 lid 1 van dit reglement, alsmede met inachtneming van de hiertoe geldende bepalingen van de bond.
 • Is verantwoordelijk voor de aanwijzing van de zaaldienst bij thuiswedstrijden, met inachtneming van het bepaalde in art. 9 lid 2 van dit reglement.
 • Doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten verslag over zijn/haar activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 16

Voorzitter van de technische commissie:

 • Draagt zorg voor de interne coördinatie van de technische commissie.
 • Doet in het bestuur verslag van zaken betreffende de technische commissie.
 • Doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten verslag over het door de technische commissie gevoerde beleid.

De technische commissie is verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen en bewaken van een technisch beleidsplan.
 • Het samenstellen van de in de competitie van de bond uitkomende teams.
 • Het aantrekken en begeleiden van trainers en coaches, waar nodig in overleg met de penningmeester.
 • Het maken van het trainingsrooster.

Artikel 17.

Het algemeen bestuurslid:

 • Vervult die taken die het bestuur gezamenlijk aan het begin van het verenigingsjaar bepaald heeft.
 • Doet in de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten verslag over zijn/haar activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 18.

 1. De leden van het algemeen bestuur worden door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 lid 1 van de statuten, in functie gekozen voor een termijn van vier jaar.
 2. Het rooster van aftreding voor bestuursleden luidt:
  1. aan het eind van het verenigingsjaar 08-09,12-13, 16-17, 20-21  etc. treedt af de voorzitter;
  2. aan het eind van het verenigingsjaar 09-10, 13-14, 17-18, 21-22 etc. treden af de penningmeester en de voorzitter van de technische commissie;
  3. aan het eind van het verenigingsjaar 06-07, 10-11, 14-15, 18-19 etc. treden af de vice-voorzitter en de wedstrijdsecretaris;
  4. aan het eind van het verenigingsjaar 07-08, 11-12, 15-16, 19-20 etc. treden af de secretaris en het algemeen bestuurslid.
  5. Tussentijdse aftreding van een bestuurslid is mogelijk met inachtneming van het bepaalde in art. 9 lid 5.2 van de statuten.
  6. Tussentijdse benoemingen in het bestuur, dienen op de eerstvolgende algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten, te worden bekrachtigd.
  7. Bij tussentijdse toetreding tot het bestuur, blijft het aftredingrooster als bedoeld in lid 2 van dit artikel onverkort van kracht.
 3. Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 19.

 1. Tenzij het bestuur anders bepaald, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
 1. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 2. Onder meerderheid wordt verstaan minimaal de helft plus één.
 3. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 1. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wenst
 2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het onder lid 5 van dit artikel bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgesteld, en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. De door het bestuur genomen besluiten worden ten spoedigste aan de betrokkene(n) meegedeeld en/of gepubliceerd via de kanalen genoemd in art. 7 lid 1.

Artikel 20.

 • Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien.

COMMISSIES. 

Artikel 21.

 1. Bepaalde taken en activiteiten zijn ondergebracht bij commissies.
 2. Welke commissies dat zijn, kan van tijd tot tijd wisselen afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning door het bestuur en de behoeftes van de leden. Het bestuur en de algemene ledenvergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten kunnen commissies instellen en de personele bezetting en de taakomschrijving bepalen.
 3. Elke commissie heeft een aanspreekpunt binnen het bestuur, die hierover verslag doet op de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten.
 4. Elke commissie stemt de uitgaven en inkomsten af met de penningmeester, die hierover verslag doet op de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten.

Artikel 22.

 1. Het bestuur, de leden van de commissies, trainers, coaches en externen vormen samen het kader van de vereniging.
 2. Het kader komt tenminste één maal per verenigingsjaar bijeen.

KASCOMMISSIE.

Artikel 23.

 1. De kascommissie als bedoeld in art. 11 lid 1 van de statuten, bestaat uit tenminste twee meerderjarige leden plus één (meerderjarig) reserve lid.
 2. De leden van de kascommissie worden op de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten in functie gekozen.
 3. Jaarlijks treedt één lid van de kascommissie af,.
 4. De afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar.
 5. Het reservelid vervangt een vast lid bij diens ontstentenis.
 6. De leden van de kascommissie mogen geen zitting hebben in het bestuur .

SPONSORING.

Artikel 24.

 1. De vereniging kan voor een bij contract vastgelegde termijn, een overeenkomst aangaan met één of meerdere sponsoren.
 2. De onderhandelingen daartoe worden namens de vereniging gevoerd door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zulks ter goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten.
  1. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde contract mag geen bepalingen bevatten welke de sponsor het recht geeft in te grijpen c.q. invloed uit te oefenen in de technische of bestuurlijke gang van zaken in de vereniging.
  2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde contract, mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en/of het huishoudelijke reglement van de vereniging, noch met die van de bond.
 3. Voor de procedure bij het afsluiten van een contract als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt het reglement van de bond aangehouden.

TUCHTRECHTSPRAAK.

Artikel 25.

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn het handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging.
 2. Tevens zal strafbaar zijn het handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen, alsmede statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bond.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 26.

 1. De agenda van de algemene vergadering als bedoeld in art. 8van de statuten, omvat minimaal:
  • opening en vaststelling van de agenda;
  • vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  • benoeming stembureau;
  • Ingekomen stukken en mededelingen;
  • jaarverslag van de bestuursleden;
  • verslag van de kascommissie;
  • décharge en verkiezing van het bestuur, volgens de daartoe vastgestelde bepalingen in art. 18 van dit reglement;
  • verkiezing van de kascommissie volgens de daartoe vastgestelde bepalingen in art. 23 van dit reglement;
  • vaststelling van de contributies;
  • vaststelling van de begroting;
  • rondvraag
 2. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden.
 3. Tenzij anders in statuten en/of huishoudelijk reglement is bepaald, worden besluiten
  genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Onder meerderheid wordt verstaan minimaal de helft plus één van de uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat.
 6. In geval van meerdere vacatures, wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
 7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, zulks naar het oordeel van het stembureau, uitgebrachte stemmen die:
  • blanco zijn;
  • ondertekend zijn;
  • onleesbaar zijn;
  • een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  • de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
  • voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  • niet vermelden wat in stemming is gebracht;
  • foutief of onduidelijk vermelden wat in stemming is gebracht;
  • meer vermelden dan datgene wat in stemming is gebracht.
 8. Indien geen der kandidaten een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verwerft, vindt een herstemming plaats tussen die kandidaten die bij de voorgaande stemming het hoogste en het één na hoogste aantal der uitgebrachte geldige stemmen verwierven.
 9. Staken de stemmen, dan beslist het lot bij personen en zijn voorstellen verworpen.
 10. Elk lid heeft het recht kandidaten voor het bestuur of één van de commissies te stellen. De namen van deze kandidaten moeten tenminste vijf dagen voor de dag waarop de vergadering plaatsvindt bij het secretariaat zijn ingediend, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betreffende kandidaten.

REGLEMENTSWIJZIGINGEN.

Artikel 27.

 1. Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen worden aangebracht door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten en het bestuur.
 2. Zij moeten in de convocatie voor de betreffende vergadering worden vermeld en omschreven.
 3. Zij treden de dag, volgende op die waarop de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten, tijdens welke tot de betreffende wijziging werd besloten, is gehouden, in werking, tenzij door de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten zelf een andere datum is vastgesteld.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 28.

 • Wanneer in statuten of reglementen de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt hiermee tevens de vrouwelijke vorm bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 29.

 • Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de algemene vergadering als bedoeld in art. 8 van de statuten het besluit daartoe heeft genomen.
 • Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 05-06-2019.

X