Privacy verklaring

VV Amsterdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken alle persoonsgegevens die u aan VV Amsterdam verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht, het sluiten van een overeenkomst en het invullen van een formulier.

Het gaat dan om de volgende gegevens:

 1. Voornaam, Tussevoegsel, Achternaam
 2. Adres
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Geslacht
 6. Geboortedatum
 7. (pas)foto
 8. IBAN-rekeningnummer
 9. Spelersnummer en –historie
 10. Shirtnummer en –maat
 11. Andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het invullen van een formulier

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinden (ledenadministratie, incasso’s en betalingen);
 2. Communicatie met de leden;
 3. Communicatie met de NeVoBo (NeVoBo ledenadministratie, inschrijving competitie);
 4. Het aanbieden van producten, diensten en evenementen van VV Amsterdam of onze sponsors;
 5. Analytische doeleinden.

VV Amsterdam zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om voormelde doelen te realiseren.

VV Amsterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 1. Alle bestuurders en vrijwilligers worden geïnformeerd over de beveiligings- en geheimhoudingsplicht en gaan hiermee akkoord dor het ondertekenen van de Vrijwilligersovereenkomst;
 2. Systemen zijn beveiligd d.m.v. een gebruiksnaam en wachtwoord;
 3. Informatie wordt zoveel mogelijk extern opgeslagen, bijvoorbeeld in Dropbox of Google Drive.
 4. Er zijn back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Dit gebeurt bij Sportlink, zie deze link voor details.

Beveiliging en verstrekking aan derden

VV Amsterdam geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

De website van VV Amsterdam draait op een server die in de Verenigde Staten staat. Op dit deel van de website staan geen persoonsgegevens. Alle formulieren op de website draaien op Google.

Wanneer u een datalek ontdekt, kunt u dat melden via dit formulier. Het Incident Protocol van VV Amsterdam vindt u hier.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door VV Amsterdam. Wij zullen een verzoek binnen 4 weken behandelen. Kunnen wij niet aan een verzoek voldoen, dan zullen wij dit aan u terugkoppelen met redenen.

Indien een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens het lidmaatschap onmogelijk maakt, zal het lidmaatschap beëindigd worden met inachtneming van de termijnen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U vindt een Opt-out formulier op de website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met het bestuur op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beeldmateriaal

Wanneer er bij activiteiten van VV Amsterdam beeldmateriaal gemaakt wordt dan zal dit ter plekke aangegeven worden en kunt u ter plekke aangeven dat dit beeldmateriaal niet gebruikt mag worden. In andere gevallen, plaatsen wij alleen beeldmateriaal wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. Wanneer u bezwaar maakt tegen gepubliceerd beeldmateriaal dan worden deze beelden verwijderd of wordt uw beeltenis voor verder gebruik onzichtbaar gemaakt.

Websitebezoek

VV Amsterdam gebruikt alleen cookies voor technische en functionele doeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het optimaliseren van gebruiksgemak. De internetbrowser kan zo ingesteld worden dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kan alle opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over dit Privacy-beleid, dan kunt u met ons contact opnemen door een e-mail te sturen aan het Bestuur

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.
Versie: 25 mei 2018

Incident Protocol

Leidt een beveiligingsincident tot de vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking/toegang, dan is mogelijk sprake van een datalek. Zodra het bestuur van VVA hierover geïnformeerd is, wordt passende actie ondernomen:

 • Als het lek geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokken personen dan hoeft er geen actie ondernomen te worden.
 • Als het lek nadelige gevolgen heeft voor de betrokken personen dan moet dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Heeft het lek bovendien een hoog risico op nadelige gevolgen voor de personen wiens gegevens het betreft, dan moet het incident ook aan deze personen worden gemeld.

VVA houdt datalekken bij in een datalekregister.